Vartojimo kredito taisyklės

1. SĄVOKOS
Šiose taisyklėse naudojamos sąvokos turi žemiau apibrėžtas reikšmes, nebent Sutarties ar Taisyklių kontekstas joms suteiktų kitokią reikšmę. Šiame skyriuje apibrėžtos sąvokos Sutartyje rašomos pirmosiomis didžiosiomis raidėmis, jeigu pagal kontekstą jų reikšmė nesiskiria nuo apibrėžtos šiame skyriuje. Kitos sąvokos gali būti apibrėžtos Sutartyje.
1.1. Apsisprendimo laikotarpis – 2 kalendorinės dienos, kurios pradedamos skaičiuoti nuo kitos po Sutarties sudarymo einančios darbo dienos.
1.2. E. Sistema – Kredito davėjo klientų aptarnavimo internetu priemonė.
1.3. Sutartis – Šalių sudaryta vartojimo kredito sutartis. Sutartis sudaroma elektroniniu būdu Sutartyje nustatyta tvarka, naudojantis E. Sistema. Sutartį sudaro: Standartinė informacija apie vartojimo kreditą, Vartojimo kredito sutartis, Vartojimo kredito taisyklės.
1.4. Kredito davėjas – UAB „Kredus“, įmonės kodas 305583951, buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius 03224.
1.5. Taisyklės - šios Vartojimo kredito teikimo taisyklės, kurios yra Sutarties dalis. Taisyklės taikomos Kredito davėjo ir Kredito gavėjo sudarytoms vartojimo kredito sutartims.
1.6. Kredito gavėjas – Sutartį sudarantis asmuo ar asmenys, kuriam(-iems) suteikiamas Kreditas. Visų Kredito gavėjų pagal Sutartį atsakomybė solidari, t.y. Kredito davėjas turi teisę reikalauti, kad prievoles įvykdytų tiek visi ar keli Kredito gavėjai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek jas visas, tiek jų dalį.
1.7. Šalys – Kredito gavėjas ir Kredito davėjas.
1.8. Mokėjimų grafikas – Sutartyje išdėstytas Kredito, palūkanų, Administravimo mokesčio mokėjimo grafikas, kuriame nurodoma kiekvieną mėnesį grąžintinos Kredito dalies, priskaičiuotų palūkanų, Sutarties, Administravimo mokesčių sumos, mokamos Kredito davėjui.
1.9. Kreditas – Kredito davėjo Kredito gavėjui suteikta suma, kurią Kredito gavėjas privalo grąžinti Kredito davėjui Sutartyje ir Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.
1.10. Kredito rūšis – vartojimo kreditas.
1.11. Kredito grąžinimo terminas – data, iki kurios Kredito gavėjas įsipareigoja visiškai atsiskaityti su Kredito davėju - grąžinti Kreditą, sumokėti palūkanas ir visas kitas pagal Sutartį ir Taisykles Mokėtinas sumas.
1.12. Mėnesio mokėjimas – Sutartyje nurodyta suma, kurią Kredito gavėjas kiekvieną mėnesį Sutartyje numatytą Mėnesio mokėjimo dieną įsipareigoja pervesti į Kredito davėjo sąskaitą Kredito daliniam grąžinimui, Administravimo mokesčio ir palūkanų sumokėjimui.
1.13. Mokėtinos sumos – Kredito gavėjo Kredito davėjui mokėtini Mėnesio mokėjimai, Administravimo mokestis, viešojo administravimo įstaigoms sumokėtas negrąžinamas mokestis, delspinigiai, ikiteisminio skolos išieškojimo ir visos kitos pagal Sutartį mokėtinos sumos.
1.14. Mėnesio mokėjimo diena – Mokėjimų grafike nurodyta mėnesio diena, kada Kredito gavėjas privalo sumokėti Mėnesio mokėjimus.
1.15. Administravimo mokestis – už Sutarties administravimą, Mėnesio mokėjimų surinkimą bei paskirstymą nustatytas mokestis, kurio dydis nurodytas Sutartyje.
1.16. Patvarioji laikmena – laikmena, kuri suteikia galimybę ateityje pasinaudoti nepakitusia joje laikoma informacija, įskaitant trumpąja SMS žinute bei elektroniniu laišku siunčiamą informaciją.
1.17. Kredito davėjo interneto puslapis – Kredito davėjo interneto puslapis www.pincredit.lt
1.18. Tarpininkas – Kredito gavėjo pasirinktas asmuo (pvz. paskolų palyginimo platformos), kuris pateikia arba siūlo vartojimo kredito sutartį Kredito gavėjui ar atlieka kitus Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatyme numatytus veiksmus.
1.19. Bendra vartojimo kredito kaina – visos išlaidos, įskaitant palūkanas, mokesčius ir bet kuriuos kitus su Sutartimi susijusius mokėjimus, kuriuos Kredito gavėjas turi sumokėti ir kurie yra žinomi Kredito gavėjui.
1.20. Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – Bendra vartojimo kredito kaina išreikšta metiniu procentų dydžiu.

2. SUTARTIES DALYKAS
2.1. Sutarties pagrindu Kredito davėjas suteikia Kredito gavėjui Kreditą, o Kredito gavėjas įsipareigoja gautą Kreditą grąžinti, sumokėti palūkanas ir įvykdyti visas kitas Sutartyje nustatytas prievoles.

3. KREDITO IŠMOKĖJIMAS
3.1. Kredito davėjas išmoka visą kredito sumą į Kredito gavėjo vardu atidarytą sąskaitą per 3 (tris) darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo be atskiro Kredito gavėjo prašymo.
3.2. Kredito suma nurodyta Sutartyje.

4. BENDROJI VARTOJIMO KREDITO KAINA IR JOS APSKAIČIAVIMO TVARKA
4.1. Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma nurodoma Sutartyje.
4.2. Bendros kredito kainos metinė norma apskaičiuojama remiantis šiomis prielaidomis:
     4.2.1. Sutartis galios joje nustatytą laikotarpį;
     4.2.2. visus Sutartyje numatytus mokėjimus Kredito gavėjas mokės Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
     4.2.3. palūkanų norma ir kitos išlaidos išliks tokios pat kaip Sutarties sudarymo metu ir bus taikomos iki Sutarties galiojimo pabaigos;
     4.2.4. bendrą vartojimo kredito sumą Kredito davėjas suteikia Kredito gavėjui ir išmoka iš karto ir visą;
     4.2.5. bendra vartojimo kredito suma bus grąžinta Sutartyje nustatytu terminu;
     4.2.6. Kredito gavėjas Mokėtinas sumas mokės mokėjimo pavedimais į Kredito davėjo sąskaitą. Su Mokėtinų sumų mokėjimu susiję mokėjimo paslaugų teikėjo taikomi mokesčiai į vartojimo kredito kainos metinę normą neįskaičiuojami, kadangi Kredito davėjas Sutarties sudarymo metu jų negali įvertinti.
4.3. Skaičiuojant bendrą kredito kainą delspinigiai neįtraukiami.

5. PALŪKANŲ SKAIČIAVIMAS, MOKĖJIMAS, KREDITO GRĄŽINIMAS, GAUTŲ SUMŲ PASKIRSTYMAS, SU SUTARTIMI SUSIJĘ MOKESČIAI
5.1. Kredito gavėjas privalo mokėti Kredito davėjui Sutartyje nustatytas palūkanas, skaičiuojamas nuo išmokėtos ir negrąžintos Kredito sumos. Konkretų mėnesį mokėtinų palūkanų suma nurodyta Mokėjimų grafike.
5.2. Skaičiuojant palūkanas laikoma, kad metuose ir mėnesyje yra faktinis kalendorinių metų ir atitinkamo kalendorinio mėnesio dienų skaičius.
5.3. Kredito gavėjas įsipareigoja grąžinti Kredito davėjui visą kreditą sumomis ir terminais, nurodytais Mokėjimų grafike, bet ne vėliau kaip iki galutinio kredito grąžinimo termino pabaigos.
5.4. Kredito gavėjas moka Mėnesio mokėjimus kiekvieną mėnesį Mėnesio mokėjimų mokėjimo dieną 
5.5. Kredito gavėjas įsipareigoja laiku ir tinkamai sumokėti Kredito davėjui Sutartyje nurodytas Mokėtinas sumas.
5.6. Visos su Sutarties vykdymu bei netinkamu Sutarties vykdymu susijusios išlaidos tenka Kredito gavėjui.
5.7. Kredito gavėjas įsipareigoja mokėti pagal Sutartį Mėnesio mokėjimą Sutartyje nurodytomis Mėnesio mokėjimo dienomis. Jeigu Mokėjimų grafike nurodyta Mėnesio mokėjimo diena yra ne darbo diena ar oficialios šventės diena, Mokėjimo diena laikoma po jos einanti darbo diena. Kredito grąžinimo diena yra lėšų įskaitymo į Kredito davėjo banko sąskaitą diena.  Mėnesio mokėjimo diena gali skirtis priklausomai nuo datos, kurią Kredito davėjas priėmė sprendimą suteikti vartojimo kreditą. Tais atvejais, kai Mėnesio įmokos data skiriasi nuo Sutarties sudarymo metu Mokėjimų grafike nurodytos datos, Kredito davėjas el. paštu, Kredito išmokėjimo dieną, pateikia Kredito gavėjui naują Mokėjimų grafiką su patikslinta Mėnesio mokėjimo data.
5.8. Šalys susitaria, kad Mokėtinos sumos mokamos valiuta, kuria išduotas kreditas.
5.9. Jei Kredito gavėjas įvykdydamas visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį sumoka Kredito davėjui daugiau nei turėjo sumokėti, ir sumokėtos sumos užtenka padengti visas Mokėtinas sumas, likusi suma įskaitoma būsimoms Mokėtinoms sumoms padengti, kai sueina jų terminas. Kredito gavėjas gali raštu pareikalauti grąžinti permokėtą sumą, kurią Kredito davėjas turi grąžinti per 30 dienų po tokio reikalavimo gavimo.
5.10. Kredito gavėjas mokėjimo dokumente privalo nurodyti Kredito davėją, savo vardą, pavardę, tikslų Sutarties numerį. Kredito gavėjui, pažeidusiam šiame punkte numatytus reikalavimus, tenka atsakomybė ir su tuo susijusios netinkamo mokėjimo įvykdymo pasekmės.
5.11. Jei Kredito gavėjas gauna iš Kredito gavėjo mažesnę sumą nei reikalinga mokėjimams padengti, mokėjimai dengiami tokia tvarka:
     5.11.1. pirma eile dengiami delspinigiai;
     5.11.2. antra Administravimo mokestis;
     5.11.3. trečia eile dengiamos palūkanos;
     5.11.4. ketvirta kiti mokesčiai (jei tokie yra),
     5.11.5. penkta eile dengiama grąžintina kredito dalis;
5.12. Tuo atveju, kai Kredito davėjas ir Kredito gavėjas sudarė daugiau nei vieną vartojimo kredito sutartį, Kredito davėjas turi teisę Mokėtinas sumas įskaityti ir dengti tokia tvarka savo pasirinkimu pagal sutartį/-is, kurioje/-se yra pradelstų mokėjimų.

6. PAVĖLUOTŲ MOKĖJIMŲ ATVEJU TAIKOMOS NETESYBOS BEI JŲ APSKAIČIAVIMO TVARKA
6.1. Už Sutartyje nustatytais terminais Kredito davėjui nesumokėtas Mėnesio mokėjimo sumas, Kredito gavėjas įsipareigoja kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną mokėti Kredito davėjui 0,05 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos.
6.2. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Kredito gavėjo nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo bei neatideda pradelstų mokėjimų terminų.
6.3. Delspinigiai negali būti skaičiuojami už ilgesnį nei 180 dienų laikotarpį.

7. KREDITO GRĄŽINIMAS ANKSČIAU TERMINO
7.1. Kredito gavėjas turi teisę grąžinti visą ar dalį kredito anksčiau nei sueina mokėjimo terminas.
7.2. Kredito gavėjas turi teisę bet kuriuo metu įvykdyti visus arba dalį savo įsipareigojimų pagal vartojimo kredito sutartį.
7.3. Jei prieš terminą grąžinama kredito suma viršija 2320 eurų per bet kurį dvylikos mėnesių laikotarpį, Kredito gavėjas privalo iki kredito grąžinimo sumokėti išankstinio kredito grąžinimo mokestį.
7.4. Išankstinio kredito grąžinimo mokesčio dydis apskaičiuojamas tokia tvarka:
     7.4.1. 1 % nuo prieš terminą grąžinamos kredito sumos viršijančios 2320eur, jei laikotarpis nuo grąžinimo prieš terminą datos iki galutinio kredito grąžinimo termino yra ilgesnis kaip 1 metai;
     7.4.2. 0,5 % nuo prieš terminą grąžinamos kredito sumos viršijančios 2320eur, jei laikotarpis nuo grąžinimo prieš terminą datos iki galutinio kredito grąžinimo termino yra 1 metai ir mažiau.
7.5. Grąžindamas dalį kredito anksčiau nustatyto termino, Kredito gavėjas gali raštu pareikalauti bendros vartojimo kredito kainos sumažinimo, kurį sudaro likusio kredito Sutarties trukmės laikotarpio, skaičiuojamo nuo kredito ar jo dalies grąžinimo dienos, palūkanos ir administravimo mokesčiai bei išlaidos.
7.6. Kredito davėjas turi teisę nevykdyti Kredito gavėjo prašymo dėl išankstinio kredito grąžinimo, jei Kredito gavėjo sumokėtų lėšų nepakanka prašyme nurodytos kredito sumos grąžinimui bei išankstinio kredito grąžinimo mokesčio ir pradelstų mokėjimo sumų sumokėjimui.
7.7. Kai Kredito gavėjas pateikęs prašymą grąžina dalį kredito anksčiau termino, Kredito davėjas perskaičiuoja ir pakeičia Mokėjimų grafiką. Kredito gavėjas gali susipažinti ir gauti pakeistą Mokėjimų grafiką E. Sistemoje.
7.8. Kredito gavėjas, grąžindamas Kreditą nepasibaigus Kredito grąžinimo terminui, privalo sumokėti visą Kredito sumą, iki Kredito grąžinimo datos priskaičiuotus delspinigius, palūkanas, Administravimo mokestį, netinkamo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo atveju išieškojimo išlaidas, jei tokios būtų.

8. KREDITO GAVĖJO TEISĖS APSISPRENDIMO LAIKOTARPIU
8.1. Kredito gavėjas turi teisę per Apsisprendimo laikotarpį nenurodydamas priežasties atsisakyti Sutarties ir grąžinti Kredito davėjui jam išmokėtą kredito sumą, nemokėdamas palūkanų ir jokių kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų.
8.2. Kredito gavėjas, norėdamas Apsisprendimo laikotarpiu pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties, ne vėliau kaip iki šio laikotarpio pabaigos praneša apie tai Kredito davėjui ir grąžina jam išmokėtą kredito sumą.

9. APSISPRENDIMO LAIKOTARPIS. SUTARTIES ATSISAKYMAS
9.1. Kredito gavėjas, nenurodydamas priežasties, turi teisę atsisakyti Sutarties per 2 (dvi) kalendorines dienas (Apsisprendimo laikotarpis) nuo Kredito išmokėjimo dienos, nemokėdamas palūkanų ir jokių kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų. Tokiu atveju, Kredito gavėjas, ne vėliau kaip iki šiame punkte minėto laikotarpio pabaigos raštu praneša apie tai Kredito davėjui ir grąžina Kredito davėjui Kredito sumą.
9.2. Kredito gavėjas turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos, pateikęs Kredito davėjui prašymą, kuriame Kredito gavėjas nurodo datą, nuo kurios pageidauja atsisakyti Sutarties.
9.3. Iki Kredito gavėjo pranešime dėl Sutarties atsisakymo nurodytos atsisakymo datos arba (kai Kredito gavėjas prašyme nenurodo datos) ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie atsisakymą pateikimo Kredito davėjui dienos, Kredito gavėjas privalo grąžinti visą kreditą ir sumokėti palūkanas, susikaupusias nuo kredito išmokėjimo iki kredito grąžinimo dienos, bei kitus mokėjimus.
9.4. Jei Kredito gavėjo Kredito davėjui sumokėtų (pervestų) lėšų nepakaks mokėjimams padengti, bus laikoma, kad Kredito gavėjas neatsisakė Sutarties ir ji bus toliau vykdoma.
9.5. Kredito gavėjui atsisakius Sutarties:
     9.5.1. Kredito gavėjo iki Sutarties atsisakymo Kredito davėjui sumokėtos palūkanos ir Administravimo mokestis negrąžinami;
     9.5.2. Kredito davėjas negali reikalauti iš Kredito gavėjo jokių kompensacijų už Sutarties atsisakymą, išskyrus kompensaciją už viešojo administravimo įstaigoms sumokėtus negrąžinamus mokesčius.

10. KREDITO GAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
10.1. Kredito gavėjas turi teisę:
     10.1.1. grąžinti Kreditą anksčiau Sutartyje nustatyto termino Sutartyje nustatyta tvarka;
     10.1.2. nenurodydamas priežasties atsisakyti Sutarties 10 punkte nustatyta tvarka;
     10.1.3. laiku nesumokėjęs Mokėtinų sumų, pasiūlyti įsiskolinimo padengimo būdus ar papildomas prievolių užtikrinimo priemones;
     10.1.4. susidūręs su finansiniais sunkumais ar atsiradus kitoms svarbioms aplinkybėms, galinčiomis turėti neigiamos įtakos Sutarties vykdymui, kreiptis į Kredito davėją dėl mokėjimo atidėjimo pagal Sutartį arba kredito grąžinimo metodo keitimo.
10.2. Kredito gavėjas įsipareigoja:
     10.2.1. laiku ir tinkamai vykdyti visus mokėjimus pagal Sutartį bei vykdyti kitas Sutarties sąlygas;
     10.2.2. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Kredito davėjo pareikalavimo gavimo dienos, pateikti Kredito davėjo prašomus dokumentus, susijusius su Kredito gavėjo finansine būkle ar turinčius reikšmės Sutarties vykdymui;
     10.2.3. ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuoti Kredito davėją, jeigu pasikeičia Kredito gavėjo vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefonas, darbovietė, šeiminė padėtis, šeimos sudėtis, asmens dokumento numeris ir jo galiojimo laikas;
     10.2.4. teisės aktų nustatyta tvarka atlyginti Kredito davėjo išlaidas, susijusias tiek su teisminiu, tiek su ikiteisminiu Kredito gavėjo įsiskolinimo pagal Sutartį išieškojimu, taip pat ir kitas išlaidas, kurias Kredito davėjas patyrė dėl netinkamo Kredito gavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo;
     10.2.5. be Kredito davėjo rašytinio sutikimo neperleisti kitiems asmenims iš Sutarties kylančių teisių ir pareigų;
     10.2.6. vykdyti kitas Sutartyje numatytas pareigas.

11. KREDITO DAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
11.1. Kredito davėjas įsipareigoja:
     11.1.1. suteikti Kredito gavėjui Sutartyje nustatyta tvarka Kreditą;
     11.1.2. per 5 (penkias) kalendorines dienas pranešti Kredito gavėjui apie savo adreso, telefono numerių pasikeitimą;
     11.1.3. atlyginti Kredito gavėjo tiesioginius nuostolius, patirtus dėl netinkamo Kredito davėjo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo.
11.2. Kredito davėjas turi teisę:
     11.2.1. tikrinti dokumentus, susijusius su Sutartimi, reikalauti iš Kredito gavėjo visos reikalingos informacijos apie jo finansinę būklę;
     11.2.2. vienašališkai nutraukti Sutartį anksčiau termino Sutartyje nustatyta tvarka;
     11.2.3. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti ir teikti informaciją apie Kredito gavėją bei Sutartį tretiesiems asmenims;
     11.2.4. perleisti iš Sutarties kylančias teises trečiajam asmeniui;
     11.2.5. pasitelkti Sutarčiai vykdyti trečiuosius asmenis;
     11.2.6. iškilus grėsmei, kad Kreditas nebus grąžintas laiku, pareikalauti, kad Kredito gavėjas papildomai pateiktų prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimo priemones;
     11.2.7. kitas Sutartyje numatytas ar tiesiogiai iš jos nuostatų kylančias teises.
11.3. Kredito davėjas atsisakęs suteikti kreditą arba nutraukus su Sutartį Kredito davėjo iniciatyva, neatsako už jokius Kredito gavėjo nuostolius, negautas pajamas, ar nepateisintus lūkesčius.
11.4. Kredito gavėjui delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų, Kredito davėjas teikia informaciją apie Kredito gavėjo tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t.y. finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą – skolas ir jų apmokėjimą, UAB “Scorify” (įmonės kodas: 302423183, adresas: Olimpiečių g. 1A-24 Vilnius, Lietuva, www.scorify.ai,  tel.: +370 676 48676). UAB „Scorify“ tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) Kredito gavėjo informaciją siekdama teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą/mokumą ir valdyti įsiskolinimą. Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo. Kredito gavėjas turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka išreikšti nesutikimą dėl duomenų tvarkymo.  Daugiau informacijos galima rasti Scorify privatumo politikoje www.scorify.ai.
11.5. Kredito gavėjui delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų, Kredito davėjas teikia informaciją apie Kredito gavėjo tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t.y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, Kredito biurui UAB “Creditinfo Lietuva” (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131). Kredito biuras tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) Kredito gavėjo informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Vertinant kreditingumą, vykdomas asmens savybių įvertinimas automatiniu būdu (profiliavimas), kuris ateityje gali įtakoti Kredito gavėjo galimybę sudaryti sandorius. Vertinimas automatiniu būdu padeda atsakingai skolinti, jo metu įvertinama asmens pateikta informacija, kredito istorija, vieša informacija ir kt. Automatinio vertinimo metodai reguliariai peržiūrimi, kad būtų užtikrintas jų sąžiningumas, efektyvumas ir nešališkumas. Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo. Kredito gavėjas gali susipažinti su savo kredito istorija kreipdamasis tiesiogiai į Kredito biurą arba pasinaudodami Finpass mobilia programėle. Kredito gavėjas taip pat turi teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, reikalauti žmogaus įsikišimo automatiniame sprendimų priėmime, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus, savybių įvertinimą automatiniu būdu (profiliavimą), daugiau informacijos galima rasti www.manocreditinfo.lt. Jei Kredito gavėjo teisės pažeidžiamos, Kredito gavėjas gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu duomenu.apsauga@creditinfo.lt arba anksčiau nurodytu telefonu ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.

12. SUTARTIES NEVYKDYMO PASEKMĖS
12.1. Esminiu Sutarties pažeidimu laikoma, kai:
     12.1.1. Kredito gavėjas Sutartyje nustatytais terminais negrąžina Kredito davėjui Kredito ar jo dalies ir/ar nesumoka Kredito davėjui palūkanų, ir/ar kitų Sutartyje nustatytų Mokėtinų sumų, jei mokėjimas pradelstas ilgiau kaip vieną mėnesį ir jo suma yra ne mažesnė kaip 10 (dešimt) procentų negrąžintos Kredito sumos arba Mėnesio mokėjimas yra pradelstas ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius iš eilės;
    12.1.2. pradelstos Mokėtinos sumos nebuvo padengtos per dvi savaites nuo papildomo patvariojoje laikmenoje parengto rašytinio pranešimo įteikimo Kredito gavėjui.
12.2. Kredito davėjas, įvykus esminiam Sutarties ar bet kokiam kitam Sutarties sąlygų pažeidimui turi teisę:
     12.2.1. atsisakyti suteikti Kreditą ar bet kokią jo dalį arba sustabdyti jo teikimą iki Kredito gavėjas ištaisys Sutarties pažeidimus. Šia teise Kredito davėjas gali pasinaudoti esant bet kuriam Sutarties pažeidimui, bet nepriklausomai nuo to ar Kredito gavėjas už įsipareigojimų nevykdymą moka delspinigius ar įgyvendina kitas Kredito davėjo teises;
     12.2.2. esant Sutarties 12.1.1. punkte nurodytam pažeidimui, bet nepriklausomai nuo to, ar Sutartis nutraukta, ar Kredito gavėjas už įsipareigojimų nevykdymą moka delspinigius, ar Kredito davėjas įgyvendina kitas Kredito davėjo teises, laiku nesugrąžintą Kreditą, nesumokėtas palūkanas, delspinigius bei kitas pagal Sutartį Mokėtinas sumas išieškoti įstatymų nustatyta tvarka ir/arba Sutartyje nustatyta tvarka įskaityti Kredito gavėjo įsiskolinimą už Kredito davėjo vienarūšius įsipareigojimus Kredito gavėjui.
     12.2.3. Esant Sutarties 12.1.punkte nustatytiems atvejams nutraukti Sutartį.
     12.2.4. Įgyvendinti kitas Sutartyje, Taisyklėse ar teisės aktuose numatytas Kredito davėjo teises.

13. SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS
13.1. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja, kai:
     13.1.1. Kredito gavėjas pateikia Kredito davėjui visą Kredito davėjo prašomą informaciją ir/ar atlieka Kredito davėjo prašomus veiksmus;
     13.1.2. Kredito davėjas patikrina Kredito gavėjo kreditingumą ir priima teigiamą sprendimą dėl kredito išdavimo;
     13.1.3. Kredito gavėjas iš savo asmeninės sąskaitos perveda į Kredito davėjo banko sąskaitą 1 (vieno) cento sumą į Kredito davėjo sąskaitą nurodytą Sutartyje, tuo patvirtindamas savo asmeninę mokėjimo sąskaitą, į kurią Kredito davėjas perves Kredito sumą.
13.2. Sutartis gali būti nutraukta Kredito davėjo ar Kredito gavėjo iniciatyva arba Sutarties Šalių susitarimu.
13.3. Sutartis Kredito davėjo iniciatyva gali būti nutraukta paaiškėjus Sutarties 12.1 punkte nurodytoms aplinkybėms.
13.4. Sutartis Kredito gavėjo iniciatyva gali būti nutraukta kai yra ar paaiškėja, kad:
     13.4.1. Kredito davėjas nevykdo Sutartyje numatytų įsipareigojimų;
     13.4.2. įstatymų numatytais atvejais.
13.5. Esant Sutarties 12.1. punkte nurodytoms aplinkybėms Kredito davėjas raštu informuoja Kredito gavėją apie esminį Sutarties pažeidimą ir nustato ne trumpesnį kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų terminą Sutarties pažeidimui pašalinti. Kredito gavėjui per Kredito davėjo nustatytą terminą nepašalinus esminio Sutarties pažeidimo, Kredito davėjas raštu informavęs Kredito gavėją, įgyja teisę nutraukti Sutartį.
13.6. Nutraukus Sutartį Kredito gavėjas turi grąžinti Kredito davėjui Kreditą, sumokėti visas Mokėtinas sumas pagal Sutartį.
13.7. Sutarties nutraukimas nesustabdo delspinigių ir kitų Sutartyje numatytų Mokėtinų sumų skaičiavimo ir nepanaikina Kredito gavėjo prievolės grąžinti Kreditą, mokėti Mokėtinas sumas bei vykdyti kitas Sutarties sąlygas, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę ir prigimtį lieka galioti ir nutraukus Sutartį.
13.8. Sutartis laikoma nutraukta po 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų nuo Kredito davėjo rašytinio pranešimo apie Sutarties nutraukimą išsiuntimo Kredito gavėjui dienos, jeigu Kredito davėjas pranešime apie Sutarties nutraukimą nenurodo kitos datos.

14. KOMUNIKAVIMO TVARKA
14.1. Visi pranešimai ir kitas susirašinėjimas, vykdant Sutartį, siunčiami paštu arba pateikiami Patvarioje laikmenoje. Neregistruotu laišku paštu siunčiami pranešimai laikomi gautais:
     14.1.1. 5 (penktą) kalendorinę dieną po jo išsiuntimo paštu Lietuvos Respublikos ribose;
     14.1.2. kitais atvejais - 14 (keturioliktą) kalendorinę dieną;
14.2. Jei pranešimas buvo perduotas Patvarioje laikmenoje, laikoma, kad jis gautas kitą darbo dieną po pranešimo išsiuntimo.
14.3. Kredito gavėjui raštu nurodytais rekvizitais nepranešus Kredito davėjui apie rekvizitų pasikeitimą laikoma, kad Kredito davėjo pranešimai išsiųsti paskutiniais Kredito gavėjo raštu nurodytais rekvizitais, yra išsiųsti tinkamai.
14.4. Kredito davėjas pranešimus Kredito gavėjui gali teikti žodžiu arba raštu asmeniškai, paštu Kredito davėjui žinomu Kredito gavėjo adresu, elektroniniu paštu, telefonu, Kredito gavėjui suteikta Kredito davėjas klientų aptarnavimo internetu priemone, Kredito gavėjo socialinių tinklų paskyrose.
14.5. Kredito gavėjas pranešimus Kredito davėjui teikia raštu, nebent Kredito davėjas sutinka priimti žodinį pranešimą.
14.6. Pranešimai žodžiu Kredito davėjui pateikiami Kredito davėjo telefonu.
14.7. Pranešimai raštu siunčiami Kredito davėjui:
     14.7.1. Kredito davėjo buveinės adresu (jei siunčiami paštu); arba
     14.7.2. Kredito davėjo elektroniniu paštu; arba
     14.7.3. per Kredito gavėjui suteiktą Kredito davėjo E.Sistemos paskyrą.
14.8. Kredito davėjo adresas, telefonas, elektroninis paštas nurodyti šiose Taisyklėse, Sutartyje ir Kredito davėjo interneto puslapyje. Esant neatitikimams, Kredito gavėjas naudoja Kredito davėjo interneto puslapyje nurodytus Kredito davėjo duomenis.

15. NETEISMINĖ APSKUNDIMO IR ŽALOS ATLYGINIMO TVARKA
15.1. Kredito gavėjas, manydamas, kad dėl Kredito davėjo veiksmų Kredito gavėjas patyrė žalą ar Kredito davėjas pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, turi teisę raštu kreiptis į Kredito davėją ir pagrįsti savo reikalavimą.
15.2. Šalys siekia iškilusius ginčus, tame tarpe ir dėl žalos dydžio bei jos atlyginimo tvarkos, spręsti derybų būdu.
15.3. Kredito davėjas ne vėliau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Kredito gavėjo kreipimosi gavimo dienos įsipareigoja pateikti rašytinį atsakymą. Pretenzijos nagrinėjimas tai gali būti pratęstas dėl svarbių priežasčių, apie tai raštu pranešus Kredito gavėjui. Kredito gavėjo prašymą (skundą) Kredito davėjas išnagrinėja nemokamai.

16. PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA
16.1. Vartojimo kreditų teikimo ir Kredito davėjo veiklos priežiūrą vykdo Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, Žalgirio g. 90, LT 09303, Vilnius (Verslo centras „City“), interneto puslapis www.lb.lt.

17. KREDITO GAVĖJO PAREIŠKIMAI IR PATVIRTINIMAI
17.1. Kredito gavėjas užtikrina, kad jis turi teisę sudaryti Sutartį.
17.2. Kredito gavėjas užtikrina, kad Kredito davėjui pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys yra teisingi ir atspindi faktinę padėtį.
17.3. Kredito gavėjas patvirtina, kad Sutarties pasirašymo dieną jis neturi jokių kitų finansinių įsipareigojimų išskyrus tuos įsipareigojimus, kuriuos jis nurodė sudarydamas Sutartį.
17.4. Kredito gavėjas patvirtina, kad Sutarties sąlygas perskaitė, su jomis susipažino ir suvokė, jog turi galimybę Sutarties sąlygas išsaugoti Patvarioje laikmenoje, sąlygos jam yra aiškios, jis su jomis sutinka ir įsipareigoja jas vykdyti.
17.5. Kredito gavėjas pareiškia ir patvirtina, kad Sutarties sudarymo dieną:
     17.5.1. Atsižvelgiant į jo nurodytus prioritetus ir pateiktą informaciją, jam buvo pateikta Standartinė informacija apie vartojimo kredito sutartį, su kuria Kredito gavėjas turėjo pakankamai laiko susipažinti, siekdamas priimti pagrįstą sprendimą dėl sutarties sudarymo. Visa nurodyta informacija Kredito gavėjui buvo pateikta, jis su ja susipažino ir suprato bei įsipareigoja vykdyti.
     17.5.2. Sutartimi prisiimtos Kredito gavėjo prievolės neprieštarauja jokioms Kredito gavėjui taikytino teisės akto, sandorio sąlygoms, jokiam teismo, arbitražo ar valdžios organo sprendimui, antstolio ar kitos institucijos privalomo vykdyti nurodymo nuostatoms.
     17.5.3. Kredito gavėjas neturi jokių kitų finansinių įsipareigojimų pagal kredito, lizingo ar kitokio finansavimo sutartis, sudaromas su kitomis įmonėmis, kredito įstaigomis, ar fiziniais asmenimis, taip pat įsipareigojimų trečiųjų asmenų atžvilgiu pagal garantijų, laidavimo, hipotekos ar įkeitimo lakštus ar kitokias panašaus pobūdžio sutartis ar bet kokias kitas finansines pretenzijas, išskyrus tas sutartis, įsipareigojimus, apie kuriuos Kredito gavėjas raštu informavo Kredito davėją iki Sutarties sudarymo.
     17.5.4. Visa Kredito gavėjo Kredito davėjui pateikta informacija yra išsami, tiksli ir neklaidinanti, o pateikti dokumentai yra tikri (autentiški), teisėti ir galiojantys bei pasirašyti dokumentuose nurodytų asmenų.
     17.5.5. Kredito gavėjui buvo sudarytos visos sąlygos susipažinti su Sutarties projektu iki Sutarties pasirašymo ir jis su jomis susipažino.
     17.5.6. Jei bet kuriuo Sutarties galiojimo metu paaiškėja, kad bet kuris iš Sutartyje nurodytų Kredito gavėjo pareiškimų iš pradžių buvo ar vėliau tapo neteisingu, Kredito gavėjas privalo nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per tris darbo dienas, apie tai informuoti Kredito davėją, nurodydamas kokie konkrečiai Kredito gavėjo pareiškimai ir dėl kokių priežasčių buvo ar tapo neteisingi.
     17.5.7. Kredito gavėjas patvirtina, kad jam atlikus žemiau nurodytus veiksmus, bus laikoma, jog Sutartis yra pasirašyta ir jis įsipareigoja laikytis visų Sutarties sąlygų, kad Sutartis yra prilyginama sutarčiai, sudarytai rašytine forma ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir Sutartis, patvirtinta Kredito gavėjo rašytiniu parašu:
          17.5.7.1. Kredito gavėjas privalo susipažinti su visomis Sutarties sąlygomis, įskaitant visus jos priedus. Sutarties tekstas pateikiamas E. Sistemoje.
          17.5.7.2. Jei Kredito gavėjui kyla klausimų dėl Sutarties sąlygų, jis privalo nutraukti Sutarties pasirašymo procesą.
          17.5.7.3. Jeigu Kredito gavėjas sutiko su visomis Sutarties sąlygomis, jis gali tęsti Sutarties pasirašymo procesą, E. Sistemoje paspausdamas mygtuką „PATVIRTINTI“, kuris yra po Sutarties tekstu.
          17.5.7.4. Kai Kredito gavėjas paspaudžia mygtuką PATVIRTINTI, E.Sistema automatiškai sugeneruoja specialią, užkoduotą žymę iš pasirašomo Sutarties teksto, t.y. sukuria „MD5“, 32 simbolių su 128 bitų (16 baitų) maišos reikšme kodą (toliau – MD5 kodas), kuris pateikiamas Kredito gavėjui.
          17.5.7.5. Kredito gavėjas, gavęs MD5 kodą, iš savo asmeninės sąskaitos perveda į Kredito davėjo banko sąskaitą, nurodytą Sutartyje, 1 (vieno) cento sumą, mokėjimo nurodymo paskirtyje įrašydamas jam pateiktą „MD5“ kodą. Minėta 1 (vieno) cento suma Kredito gavėjui negrąžinama ir yra laikoma minimaliu mokesčiu už Kredito gavėjo autorizavimą. Visi banko taikomi mokesčiai, kuriuos Kredito gavėjui gali reikti sumokėti bankui, tenka Kredito gavėjui.
          17.5.7.6. Tuo atveju, jei mokėjimo pavedimui atlikti Kredito gavėjas naudojasi mokėjimo inicijavimo paslauga, „MD5“ kodas įrašomas į pavedimo mokėjimo paskirties laukelį automatiškai ir jo papildomai įrašyti nereikia. Kredito gavėjo tapatybės nustatymas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu bei poįstatyminiais teisės aktais, kuriuose nurodyti techniniai reikalavimai tapatybės nustatymui nuotoliniu būdu.
          17.5.7.7. Minėtą 1 (vieno) cento sumą Kredito gavėjas privalo sumokėti tik iš savo asmeninės banko sąskaitos, esančios viename iš E. Sistemoje nurodytų, Lietuvos Respublikoje per nuolatinę buveinę veikiančių bankų ar kredito unijų.
          17.5.7.8. Kredito gavėjas minėtą 1 (vieno) cento sumą privalo sumokėti naudodamasis tik banko ar kredito unijos internetinės bankininkystės sistema.
          17.5.7.9. Kai Sutartis pasirašoma naudojant kvalifikuotą elektroninį parašą 17.5.7.5. punkte nurodyti veiksmai atliekami, kad Kredito davėjas įsitikintų, jog sąskaitą, į kurią bus išmokėtas Kreditas, priklauso Kredito gavėjui. 
          17.5.7.10. Kredito gavėjui atlikus 17.5.7. punkte. nurodytus veiksmus yra laikoma, kad:
                 - Kredito gavėjas buvo autorizuotas ir Kredito davėjas nustatė jo asmens tapatybę;
                 - Kredito gavėjas patvirtino, jog susipažino su Kredito davėjo privatumo politika ir ją suprato;
                 - Kredito gavėjas patvirtino, jog susipažino su šiomis Taisyklėmis ir jas suprato;
                 - Kredito gavėjas ir Kredito davėjas pasirašė Sutartį su visais jos priedais;
          17.5.7.11. Kredito davėjas patvirtina, kad Kredito gavėjui tinkamai atlikus 17.5.7. punkte nurodytus veiksmus, jis bus laikomas pasirašiusiu Sutartį ir įsipareigojusiu laikytis visų Sutarties sąlygų.

18. DUOMENŲ APSAUGA
18.1. Kredito davėjas rūpinasi Kredito gavėjo asmens duomenų ir privatumo apsauga. Kredito davėjas, teikdamas kredito paslaugas, renka, naudoja, saugo ir kitaip tvarko Kredito gavėjo duomenis Sutarties sudarymui ir vykdymui, galiojančiuose teisės aktuose numatytų Kredito davėjo pareigų vykdymui ir kitais tikslais, atitinkančiais duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus.
18.2. Kredito davėjas tvarko, renka, naudoja, saugo ir kitaip tvarko Kredito gavėjo duomenis taip, kaip detaliai nurodyta Kredito davėjo privatumo politikoje, kuri skelbiama Kredito davėjo interneto puslapyje www.pincredit.lt.
18.3. Prieš sudarydamas Sutartį su Kredito davėju, Kredito gavėjas privalo susipažinti su Kredito davėjo privatumo politika. Jei Kredito gavėjui privatumo politiko ar kuri nors jos dalis pasirodo nesuprantama ar neaiški, Kredito gavėjas privalo apie tai informuoti Kredito davėją iki Sutarties sudarymo, o Kredito davėjas privalo pateikti bei paaiškinti Kredito gavėjo nurodytus neaiškumus. Pasirašydamas Sutartį Kredito gavėjas patvirtina, kad susipažino su visomis privatumo politikos nuostatomis ir jas suprato.
18.4. Kredito gavėjas privalo nedelsdamas informuoti Kredito davėją raštu, jeigu Kredito gavėjas sužino, kad Kredito davėjas renka, naudoja, saugo ir kitaip tvarko netikslius arba pasenusius bet kuriuos Kredito gavėjo asmens duomenis, arba Kredito gavėjas mano, kad bet kuriuos Kredito gavėjo asmens duomenis Kredito davėjas renka, naudoja, saugo ir kitaip tvarko nesilaikydamas teisės aktų reikalavimų.

19. SUTARTIES IR TAISYKLIŲ KEITIMAS, BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19.1. Sutartis gali būti pakeista ir/ar papildyta raštišku Šalių susitarimu.
19.2. Kredito davėjas turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles jei tai tiesiogiai nepažeidžia Kredito gavėjo interesų, (pvz., keičiamos paslaugos techninės sąlygos, tobulinamos informacinės sistemos, įgyvendinami teisės aktai ar yra kitų svarbių priežasčių).
19.3. Pakeistos Taisyklės taikomos sutartims, kurios sudarytos po Taisyklių pakeitimo. Kredito davėjas turi teisę dėl svarbių priežasčių taikyti pakeistas Taisykles ir sutartims, sudarytoms iki taisyklių pakeitimo, informavęs Kredito gavėją asmeniškai prieš 30 dienų.
19.4. Kredito gavėjas, nesutikdamas su Taisyklių pakeitimu ir/ar papildymu, privalo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo naujų Taisyklių sąlygų paskelbimo/pranešimo apie pasikeitimą, pranešti raštu apie tai Kredito davėjui, bei įvykdyti visus Sutartyje numatytus įsipareigojimus. Jei per šiame punkte nustatytą terminą Kredito gavėjas nepraneša apie savo nesutikimą, neįvykdo visų Sutartyje numatytų įsipareigojimų, laikoma, kad Kredito gavėjas sutinka su pasikeitusiomis ir/ar papildytomis Taisyklių sąlygomis.
19.5. Kredito davėjas turi teisę vienašališkai iš anksto neinformavęs Kredito gavėjo sumažinti palūkanų normą ir/ar kitus su Sutartimi susijusius mokesčius ir/ar taikyti kitokį mokesčių ar palūkanų skaičiavimo principą, dėl kurio Kredito gavėjas mokėtų mažiau palūkanų ar kitų mokesčių pagal Sutartį.
19.6. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Ginčus, kylančius iš Sutarties, sprendžia Lietuvos Respublikos teismai.
19.7. Visos Sutarties nuostatos visa apimtimi taip pat privalomos atitinkamai Šalių teisių ir pareigų perėmėjams bei teisėtiems įpėdiniams.
19.8. Vienos ar kelių Sutarties sąlygų negaliojimas nedaro negaliojančios visos Sutarties.
19.9. Šalys turi teisę pasirašyti paraišką, standartinę informaciją ir Sutartį naudodamos telekomunikacijų galinius įrenginius, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti šalies parašą. Tokiu būdu pasirašyti dokumentai prilyginami rašytinės formos dokumentams ir laikomi tinkamais pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus.

20. KREDITO GAVĖJŲ DAUGETAS
20.1. Jei Kredito gavėjo pusėje yra asmenų daugetas - du ar daugiau bendraskolių, tai:
     20.1.1. Sutarties nuostatos taikomos visiems kredito gavėjams;
     20.1.2. kredito gavėjai turi teisę paimti kreditą tiek visi kartu, tiek kiekvienas atskirai;
     20.1.3. kredito gavėjų atsakomybė pagal Sutartį yra solidari, t. y. Kredito davėjas turi teisę reikalauti, kad visas ar dalį prievolių pagal Sutartį įvykdytų bet kuris kredito gavėjas atskirai arba visi kredito gavėjai bendrai.

21. TAISYKLIŲ PASKELBIMAS
21.1. Taisyklės bei jų pakeitimai ir papildymai skelbiami viešai Kredito davėjo interneto puslapyje.
21.2. Kredito gavėjo pageidavimu aktuali Taisyklių redakcija jam pateikiama nemokamai el. paštu.

__________________________
 

Kokios paskolos reikia?

Paskolos suma
1000


Paskolos terminas
10 mėn.
Mėnesinė paskolos įmoka
118.95
 

Pavyzdys: Skolinantis 1000 eur, 36 mėn. laikotarpiui, metinė palūkanų norma 18%, mėnesinis administravimo mokestis - 1% nuo išduotos sumos, mėnesinė įmoka - 46.15 eur; bendra mokama suma - 1661.40 eur, bendra vartojimo kredito kainos metinė norma - 43.42%.